جواد کارگر

رشته کارشناسیگاز و گازرسانی
نامجواد
نام خانوادگیکارگر
شماره پرونده4701480002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها