حامد عارفی نیا

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامحامد
نام خانوادگیعارفی نیا
شماره پرونده4704400013
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار (نهبندان- درمیان- سربیشه و خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153624009
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها-ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها