حسنیه هروی

رشته کارشناسیمعماری داخلی و تزئینات
نامحسنیه
نام خانوادگیهروی
شماره پرونده4701630003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل09155109866
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت ( تأمین دلیل )