حسن افضل پور

رشته کارشناسیامور ورزشی
ناممحمداسماعیل
نام خانوادگیافضل پور
شماره پرونده4701180003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155614517
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور ورزش فوتبال