حسن افضل پور

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامحسن
نام خانوادگیافضل پور
شماره پرونده4701180003
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها