حسن سپاهی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامحسن
نام خانوادگیسپاهی
شماره پروانه4701250009
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155614357
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی ، رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع راه سازی و عمرانی