حسن سپاهی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامحسن
نام خانوادگیسپاهی
شماره پرونده4701250009
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها