حسن ضیاء

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامحسن
نام خانوادگیضیاء
شماره پرونده4701670004
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی91/10/07
موبایل9155611732
وضعیتفعال
صلاحیت ها بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها- تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع و تولید و مصرف