حسن محمدزاده مقدم

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامحسن
نام خانوادگیمحمدزاده مقدم
شماره پرونده4711370004
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9133736430
وضعیتفعال
صلاحیت هاحسابداری و حسابرسی و امور خدمات و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی