حسن محمدیان

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسن
نام خانوادگیمحمدیان
شماره پرونده4702570044
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس،فردوس،سرایانو بشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس،فردوس،سرایانو بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09133736842
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات