حسین اسماعیلی فورگ

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامحسین
نام خانوادگیاسمعیلی فورگ
شماره پرونده4702400012
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (طبس- سرایان -بشرویه و فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو (طبس- سرایان -بشرویه و فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155615605
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها