حسین حیدرزاده

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامحسین
نام خانوادگیحیدرزاده
شماره پرونده4702670005
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(سرایان، قاین، فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو(سرایان، قاین، فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155330529
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها