حسین رضوانی

رشته کارشناسیتأسیسات ساختمانی
نامحسین
نام خانوادگیرضوانی
شماره پرونده4701300002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی89/10/12
موبایل9151613633
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری –ارزیابی و رسیدگی به تأسیسات حرارتی و برودتی