حسین صادقی گیو

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسین
نام خانوادگیصادقی گیو
شماره پرونده4701570042
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی96/10/25
موبایل9151636678
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده