حسین صادقی گیو

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامحسین
نام خانوادگیصادقی گیو
شماره پرونده4701570042
9151636678
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی96/10/25
موبایل9151636678
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده