حسین فهرستی ثانی

رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری
نامحسین
نام خانوادگیفهرستی ثانی
شماره پرونده4711590002
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی83/10/08
موبایل9132533722
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اموال منقول ( خانگی و اداری) به استثناء اشیاء عتیقه و احجار کریمه و اشیاء نفیسه و کتب خطی و فرشهای نفیس