حسین قدیمی

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامحسین
نام خانوادگیقدیمی
شماره پرونده4701180004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل9133551603
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور ورزش فوتبال