حمزه حمزه

رشته کارشناسیابنیه و آثار باستانی
نامحمزه
نام خانوادگیحمزه
شماره پرونده4701040001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09155665507
وضعیتفعال
صلاحیت هاتشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی