حمزه حمزه

رشته کارشناسیابنیه و آثار باستانی
نامحمزه
نام خانوادگیحمزه
شماره پرونده4701040001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی