حمیدرضا رفیعی

رشته کارشناسیامور ثبتی
نامحمیدرضا
نام خانوادگیرفیعی
شماره پرونده4711140004
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی

تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9132532361
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد- تشخیص حدود ثبتی املاک