حمیدرضا عطاریان غیاث آبادی

رشته کارشناسیایرانگردی و جهانگردی
نامحمیدرضا
نام خانوادگیعطاریان غیاث آبادی
شماره پرونده4701230001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155317682
وضعیتغیر فعال
صلاحیت ها