حمیدرضا عطاریان غیاث آبادی

رشته کارشناسیایرانگردی و جهانگردی
نامحمیدرضا
نام خانوادگیعطاریان غیاث آبادی
شماره پرونده4701230001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155317682
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسي و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرت هاي سياحتي و زيارتي - بررسي و اظهارنظر در خصوص استفاده از اماكن اقامتي - بررسي و اظهارنظر در خصوص استفاده از اماكن پذيرائي