حمیدرضا غلامی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامحمیدرضا
نام خانوادگیغلامی
شماره پرونده4701250008
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151414410
وضعیتفعال
صلاحیت ها- ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
- رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی