حمیدرضا غلامی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامحمیدرضا
نام خانوادگیغلامی
شماره پرونده4701250008
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها