حمید حاجی زاده

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامحمید
نام خانوادگیحاجی زاده
شماره پرونده4701250002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9122257525
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی-رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی