حمید طالبی

رشته کارشناسیحسابداری و حسابرسی
نامحمید
نام خانوادگیطالبی
شماره پرونده4701370005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151607518
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هارسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی