حمید فخیم زاده

رشته کارشناسیبرنامه ریزی شهری
نامحمید
نام خانوادگیفخیم زاده
شماره پرونده4701260002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)