خلیل خلیلی

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامخلیل
نام خانوادگی خلیلی
شماره پرونده4701250005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151611444
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی- رسيدگي و ارزيابي تاسيسات و تجهيزات شبکه و پست هاي توزيع نيروي برق در واحدهاي صنعتي-رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات راه سازی و عمرانی