داود اکبری

رشته کارشناسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
نامداود
نام خانوادگیاکبری
شماره پرونده4701740002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155619799
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 -تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک-پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی