رامین جلالیان قدرتی

رشته کارشناسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
نامرامین
نام خانوادگیجلالیان قدرتی
شماره پرونده4701740005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09153617470
وضعیتفعال
صلاحیت هاتهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 1:200 -تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد ومختصات آن و تطبیق با حدود ملک-پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی