رضا احمدی تبار

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامرضا
نام خانوادگیاحمدی تبار
شماره پرونده4702250004
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتمنطقه دو(قاین،سرایان،فردوس،درمیان)
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155031513
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی