رضا احمدی تبار

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامرضا
نام خانوادگیاحمدی تبار
شماره پرونده4702250004
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(قاین،سرایان،فردوس،درمیان)
حوزه فعالیتمنطقه دو(قاین،سرایان،فردوس،درمیان)
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155031513
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی