رضا حیدرزاده

رشته کارشناسیمهندسی محیط زیست
نامرضا
نام خانوادگی حیدرزاده
شماره پرونده4701700001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155618579
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده محیط زیست طبیعی - تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی