رضا حیدرزاده

رشته کارشناسیمهندسی محیط زیست
نامرضا
نام خانوادگی حیدرزاده
شماره پرونده4701700001
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155618579
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هابررسی و اظهارنظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده محیط زیست طبیعی