رضا کمیلی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامرضا
نام خانوادگیکمیلی
شماره پرونده4701400003
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9125049688
وضعیتغیر فعال
صلاحیت ها