سارا کلانی

رشته کارشناسیتعیین نفقه
نامسارا
نام خانوادگیکلانی
شماره پرونده4702330003
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس-سرایان-فردوس وبشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس-سرایان-فردوس وبشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی1399/09/27
موبایل09133503501
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین نفقه زوجه و اقارب