سجاد خسروی بیژائم

رشته کارشناسیگاز و گازرسانی
نامسجاد
نام خانوادگیخسروی بیژائم
شماره پرونده4701480001
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند، سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی98/08/20
موبایل9151602129
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاگازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری