سعید سروری

رشته کارشناسیمهندسی آب
نامسعید
نام خانوادگیسروری
شماره پرونده4701670003
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9151635393
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هابررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیر زمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها