سعید محمودآبادی

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامسعید
نام خانوادگیمحمودآبادی
شماره پرونده4701240005
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند ،سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند ،سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9153344456
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی