سیدحمید عبدی

رشته کارشناسیدامپروری و دامپزشکی
نامسیدحمید
نام خانوادگیعبدی
شماره پرونده4703400008
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(بشرویه-نهبندان)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151135448
وضعیت فعال
صلاحیت ها- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها
- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها