سیدعباس موسوی

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامسیدعباس
نام خانوادگیموسوی
شماره پرونده4701180002
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155618055
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاامور ورزش نجات غریق و شنا