سیدعباس موسوی

رشته کارشناسیامور ورزشی
نامسیدعباس
نام خانوادگیموسوی
شماره پرونده4701180002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت ها