سیدعلیرضا موسوی

رشته کارشناسیمعادن
نامسیدعلیرضا
نام خانوادگیموسوی
شماره پرونده4711620002
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی90/10/11
موبایل9133551433
وضعیتفعال
صلاحیت هاامور مربوط به اکتشاف معادن- بهره برداری معادن رو باز - بهره برداری معادن زیرزمینی