سیدمحمدمهدی موسویان

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامسیدمحمدمهدی
نام خانوادگیموسویان
شماره پرونده4704570045
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده