سیدمحمدمهدی موسویان

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامسیدمحمدمهدی
نام خانوادگیموسویان
شماره پرونده4704570045
حوزه جغرافیاییمنطقه 4 (نهبندان ، درمیان ،سربیشه ، خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه 4 (نهبندان ، درمیان ،سربیشه ، خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09159643955
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده