سیدمحمد آذرکار

رشته کارشناسیمحیط زیست طبیعی
نامسیدمحمد
نام خانوادگیآذرکار
شماره پرونده4701610001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151613884
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از آلودگی های محیط های طبیعی