سیدمحمد حسینی دشت بیاض

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامسیدمحمد
نام خانوادگیحسینی دشت بیاض
شماره پرونده4702570023
حوزه جغرافیاییخضری
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی92/03/08
موبایل9151140901
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاءو امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات- تشخیص اراضی جنگلی مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگرو ارزیابی آنها