سیدمهدی جوادزاده

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامسیدمهدی
نام خانوادگیجوادزاده
شماره پرونده4702570039
حوزه جغرافیاییمنطقه دو ( قاین، فردوس ،درمیان و سرایان)
حوزه فعالیتمنطقه دو ( قاین، فردوس ،درمیان و سرایان)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
کشاورزی و منابع طبیعی
موبایل9155623611
وضعیت فعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده