سیدمهدی رونقی

رشته کارشناسیبرنامه ریزی شهری
نامسیدمهدی
نام خانوادگیرونقی
شماره پرونده4701260003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09155620762
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)-تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن- بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی-بررسی انطباق طرح های تفکیک و افرازساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی-بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری - بررسی انطباق شهری ساختمان ها با ضوابط و مقررات شهرسازی