سیدمهدی رونقی

رشته کارشناسیبرنامه ریزی شهری
نامسیدمهدی
نام خانوادگیرونقی
شماره پرونده4701260003
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل)