سید مجتبی جعفری

رشته کارشناسیبرق- ماشین و تأسیسات کارخانجات
نامسید مجتبی
نام خانوادگی جعفری
شماره پرونده4701250006
حوزه جغرافیاییمنطقه یک ( بیرجند، سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9121940035
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه در پستهای توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی