سید محمد محمدی زاده

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نامسید محمد
نام خانوادگیمحمدی زاده
شماره پرونده4704210009
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف