سید محمد محمدی زاده

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نامسید محمد
نام خانوادگیمحمدی زاده
شماره پروانه4704210009
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار(نهبندان،درمیان،سربیشه وخوسف)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151631043
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی