عاطفه خزاعی

رشته کارشناسیمواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
نامعاطفه
نام خانوادگیخزاعی
شماره پرونده4701640003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند ،سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند ،سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی97/02/03
موبایل9157718753
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتشخیص و ارزیابی شیر و فرآورده های آن