عباس آفاقی

رشته کارشناسیبیمه
نامعباس
نام خانوادگی آفاقی
شماره پرونده4703270001
حوزه جغرافیاییخراسان جنوبی
حوزه فعالیتمنطقه سه (بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155344788
وضعیتفعال
صلاحیت هابیمه آتش سوزی و خطرات تبعی- بيمه هاي مسئوليتهاي حرف مختلف