عباس چمن زاری

رشته کارشناسی لوازم خانگی و اداری
نامعباس
نام خانوادگیچمن زاری
شماره پرونده4711590001
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی83/10/08
موبایل9133567404
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اموال منقول ( خانگی و اداری) به استثناء اشیاء عتیقه و احجار کریمه و اشیاء نفیسه و کتب خطی و فرشهای نفیس