عباس کرمی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعباس
نام خانوادگیکرمی
شماره پرونده4702570049
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده