عباس کرمی

رشته کارشناسیکشاورزی و منابع طبیعی
نامعباس
نام خانوادگیکرمی
شماره پرونده4702570049
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس-فردوس-سرایان وبشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس-فردوس-سرایان وبشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09132530012
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده