عبداله غلامی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
نامعبداله
نام خانوادگیغلامی
شماره پرونده4701380004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/08/20
موبایل09357491507
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی، رسیدگی به بهداشت محیط کار