علیرضانیک شعار

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامعلیرضا
نام خانوادگینیک شعار
شماره پرونده4701240004
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند،سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند،سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151614138
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی