علیرضا خسروی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نامعلیرضا
نام خانوادگیخسروی
شماره پرونده4703210008
حوزه جغرافیاییمنطقه سه(قاین-زیرکوه)
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09122597704
وضعیتفعال
صلاحیت ها- رسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
- ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی