علیرضا خسروی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نامعلیرضا
نام خانوادگیخسروی
شماره پرونده4703210008
حوزه جغرافیایی
حوزه فعالیت
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل
وضعیت
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف