علیرضا رمضانی

رشته کارشناسیبرق و الکترونیک و مخابرات
نامعلیرضا
نام خانوادگیرمضانی
شماره پرونده4702240003
حوزه جغرافیاییمنطقه دو( قاین،سرایان،فردوس،درمیان
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151625201
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارات وارده به تأسیسات الکتریکی برق عمومی