علیرضا عباسی

رشته کارشناسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی
نامعلیرضا
نام خانوادگیعباسی
شماره پرونده4701210003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی99/09/27
موبایل09151615378
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی به تصادفات و علت تصادفات و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف